แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space | ครูตอเต่า
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

Table of Contents

เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

วันนี้ครูตอเต่า ขอนำเกียรติบัตรออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

เรื่องเกียรติบัตรออนไลน์กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

เกียรติบัตรออนไลน์กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่อง บริจาคโลหิต
เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน 70 คะแนน สามารถกดรับเกียรติบัตรได้ทันทีค่ะ

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร


เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน 70 คะแนน สามารถกดรับเกียรติบัตรได้ทันทีค่ะ

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม“

การที่มนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข ร่มเย็น หรือทำงานร่วมกันให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้น จะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทุกคนคิดและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและทุกคนถึงพอใจร่วมกัน สิ่งนั้นเรียกว่า “ความดี” กล่าวคือ การคิดดี พูดดี ทำดี ซึ่งหากมีในบุคคลใดสังคมใดแล้ว บุคคลนั้นสังคมนั้นอาจเรียกได้ว่ามี “คุณธรรมจริยธรรม” อันจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ส่วนตนและสังคมส่วนรวม เพราะความเจริญก้าวหน้าของสังคมตั้งแต่ระดับเล็กสุด คือ ครอบครัว ชุมชน จนกระทั่งระดับใหญ่สุดคือประเทศชาติ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในชาติทุกระดับชั้นมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศ สามารถเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ขณะเดียวกันองค์การระดับต่างๆ ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งสมาชิกในองค์การจำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำรงพฤติกรรมในการครองตน ครองคนและครองงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย  วาจา  และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย
จริยธรร  หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  เหมาะสม  และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม  เพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม

  ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม

 1. ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ
 2. ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
 3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ
 4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนมากขึ้น
 5. ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า
 6. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจิญไปพร้อม ๆ กัน

คุณธรรมในการทำงาน

คุณธรรมในการทำงาน  หมายถึง  ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรมสำคัญที่ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมีดังนี้

 1. ความมีสติสัมปชัญญะ  หมายถึง  การควบคุมตนเองให้พร้อม  มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง
 2. ความซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร
 3. ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามทำเรื่อยไปจนกว่างานจะสำเร็จ
 4. ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกลำดับ  ถูกที่  มีความเรียบร้อย  ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ  ข้อบังคับ  ข้อตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม
 5. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน  หน้าที่  ด้วยความผูกพัน  ความพากเพียร  เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
 6. ความมีน้ำใจ  คือ  ปรารถนาดีมีไมตรืจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข  และชาวยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์
 7. ความประหยัด  หมายถึง  การรู้จักใช้ รู้จักออม  รู้จักประหยัดเวลาตามความจำเป็น  เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
 8. ความสามัคคี  หมายถึง  การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย  จิตใจ  และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน

  จริยธรรมในการทำงาน

จริยธรรมในการทำงาน  หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปกิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาน  เหทาะสม  และยอมรับ

การทำงานหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ จะเน้นในเรื่องของจริยธรรมที่มีความแตกต่างกันดังนี้

           จริยธรรมในการทำงานทั่วไป

จริยธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญในการทำงานและการดำรงชีวิต  เรียกว่า  มงคล  38  ประการ    มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีดังนี้

 1. ชำนาญในวิชาชีพของตน (  มงคลชีวิตข้อที่ 8 ) เป็นการนำความรู้ที่เล่าเรียน  ฝึกฝน  อบรม  มาปฏิบัติให้เกิดความชำนาญจนสามารถยึดเป็นอาชีพได้
 2. ระเบียบวินัย  (  มงคลชีวิตข้อที่ 9 )  การฝึกกาย  วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบันวางไว้เป็นแบบแผน
 3. กล่าววาจาดี(  มงคลชีวิตข้อที่ 10 )  คือ  วจีสุจริต  4  ประการ  ได้แก่    ความจริง  คำประสานสามัคคี  คำสุภาพ  คำมีประโยชน์
 4. ทำงานไม่คั่งค้างสับสน (  มงคลชีวิตข้อที่ 14 )  ลักษณะการทำงานของคนโดยทั่วไปมี  2  แบบ คือ

–  การทำงานคั่งค้างสับสน คือ  ทำงานหยาบยุ่งเหยิง  ทำงานไม่สำเร็จ

–  การทำงานไม่คั่งค้าง  คือ การทำงานดีมีระเบียบ  ทำงานเต็มฝีมือ  และทำงานให้เสร็จ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อมุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ  ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ  ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ  มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกอาชีพ  ทุกสถาบัน  และหน่วยงาน  เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ  ปฏิบัติด้วยความดีงาม

ความสำคัญของจรรยาบรรณ
เพื่อให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  จึงต้องมีกฎ  กติกา  มารยาท  ของการอยุ่ร่วมกัน  ในสังคมที่เจริญแล้วไม่มองแต่ความเจริญทางวัตถุ

จริยธรรมในการทำงานผู้บริหาร

 1. มีหิริโอตตัปปะ
 2. เว้นอคติ 4 ประการ
 3. มีพรหมวิหาร 4
 4. มีสังคหวัตถุ 4

  จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย

 1. ตาดี  หมายถึง  รู้จักสินค้า  ดูของเป็น สามารถคำนวณราคา กะต้นทุน  เก็งกำไรได้แม่นยำ
 2. จัดเจนธุรกิจ  หมายถึง  รู้จักแหล่งซื้อขายสินค้า  รู้ความเคลื่อนไหวและความต้องการของตลาด
 3. พ้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย  หมายถึงเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจในหมู่แหล่งลงทุนใหญ่ ๆ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง  กฎเกณฑ์หรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ผู้ประกอบอาชีพแต่ละอาชีพกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติ  ชื่อเสียง  ฐานะของสมาชิกและวงการวิชาชีพนั้น ๆ ของสมาชิกที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space
https://krutortao.com/online-test-co-learning-space-moral/

ปุ่มทำแบบทดสอบด้านล่าง

ทำแบบทดสอบ คุณธรรม จริยธรรม

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close

Adblock Detected

ครูตอเต่าสวัสดีครับ รบกวนคุณครูปิดส่วนเสริม Adblock เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะครับ ^_^