ข่าววงการศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ครูตอเต่า.com

วันนี้ครูตอเต่า ขอแนะนำ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำนำ

คำนำ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงาน ที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไร ก็ตาม คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กระจายอำนาจ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบาย ของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียน ที่มีคุณภาพ รวมถึงให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ เกาะ) และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่ม โอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้เฉพาะการขอจัดตั้งงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑ์ต้องมีการดำเนินการกำหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดราคาต่อหน่วย เพื่อดำเนินการจัดหา ให้ตรงตามความต้องการและจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา มีทั้งครุภัณฑ์ ที่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้วและที่ต้องกำหนดขึ้นเอง ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือ จากรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567
 1. การขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปนี้
  1.1 ขนาดเล็ก นักเรียน 21 -120 คน (เลือกแบบ 1)
  1.2. ขนาดกลาง นักเรียน 121 – 600 คน (เลือกแบบ 2)
  1.3. ขนาดใหญ่ นักเรียน 601 – 1,500 คน (เลือกแบบ 3)
  1.4. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป (เลือกแบบ 4)
  โรงเรียนทั่วไปและคุณภาพประจำตำบลที่มีนักเรียน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้
 2. กรณีการขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกรายการย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ
  โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อยมาประกอบกันเป็นชุด ที่เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามชื่อครุภัณฑ์ที่กำหนดไว
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button