เผยแพร่ผลงาน

 Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

 Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด  Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี best practice

ดาวน์โหลดที่นี่ ลิ้งก์ด้านล่าง เป็นไฟล์ Word   แก้ไขได้ 

 จากคุณครูศิริวัฒน์   สุนทรงามทวีเลิศ best practice

โรงเรียนบ้านตรมไพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร best practice

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)

         วิชาวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล ความคิด สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะที่สำคัญในการ ค้นหาความรู้มีความสามารถในการ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ทุก คนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ พัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติซึ่งมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพเมื่อ ผู้เรียนได้รับปัญหา มีการร่วมกันคิดลงมือปฏิบัติจริงก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์ อื่น และชีวิต ทำให้สามารถอธิบายทำนายคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖)

        ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ซึ่งได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ทำให้ พบว่านักเรียนไม่ชอบในการเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีความคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่าจะจัดเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้นักเรียนชอบเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ สนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้คิดสร้างสรรค์ เกมสัตว์มหัศจรรย์และกลุ่มที่อยู่ขึ้นเพื่อใช้ควบคู่ไป กับการจัดการเรียนการสอน เพราะเกมอาจทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมี ความกระตือรือร้นและรู้สึกชอบ มีความสุขในการเรียนมากขึ้น

            เกมวางบัตรภาพพืชดอกบอกให้รู้ พร้อมใบกิจกรรมหนูทำได้อยู่นั้นเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เนื่องจาก เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning คือการที่ครูให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อการค้นหา คำตอบของปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีความสุขในการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี สมาชิกทุกคนต้องเคารพกติกาในการเล่นเกม ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างเกม เพื่อบูรณาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอนตามกลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ทั้ง ๘ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นนวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อ ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่ อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสารธารณะ อีกทั้งยังเกิดความสามัคคี ในการเล่นเกมร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม และยังได้ความสนุกสนาน ฝึกทักษะด้านกระบวนการคิดแบบ นักวิทยาศาสตร์อีกด้วย

         จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าต้องการให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน ควบคู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการที่กล่าวมาจึงได้มี ความคิดที่สร้างสรรค์ “เกมวางบัตรภาพพืชดอกบอกให้รู้ พร้อมใบกิจกรรมหนูทำได้” มาเป็นนวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความสนุกในการเรียน วิทยาศาสตร์ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๑ คน สาระการเรียนรู้เรื่อง ศึกษากลุ่มพืชดอก

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน

        ๒.๑ จุดประสงค์

    ๑) เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการเล่นเกมวางบัตรภาพพืชดอกบอกให้รู้ พร้อมใบกิจกรรมหนูทำได้      

    ๒) เพื่อให้นักเรียนรู้กติกา ปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมและมีความซื่อสัตย์ในการเล่นเกม 

    ๓) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

   ๔) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เรื่อง การศึกษากลุ่มพืชดอกให้ สูงขึ้น 

  ๕) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน

๒.๒ เป้าหมาย

         ๒.๒.๑ เชิงปริมาณ

                 ๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ มีวินัยและความซื่อสัตย์ในการเล่น เกม สามารถปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกมได้

                ๒) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิดและมี เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

                ๓) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เรื่อง การศึกษากลุ่มพืชดอก

           ๒.๒.๒ เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีพัฒนาการด้านกระบวนการคิด มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

๓. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

        การจัดกิจกรรมเกมวางบัตรภาพพืชดอกบอกให้รู้ พร้อมใบกิจกรรมหนูทำได้โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA กระบวนการ PLC และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ๔ ขั้น ตามโมเดล PAR-SAPS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑


ขอบคุณข้อมูล : ครูตอเต่า www.krutortao.com
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/kU_0oE_3oOjGJmRVb_6z36Nn8KPOZiWcNOEWJg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button