ข่าววงการศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

🚩

 ล26/2566 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล26/2566
ล26/2566

🚩

 ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล28/2566
ล28/2566

หลักเกณฑ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัด สพฐ. ได้สอบถามเข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาอื่น ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการหรือเงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอย้ายใหม่หรือไม่
อย่างไร ในวันนี้จึงนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้ได้ทราบกัน ดังนี้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ยังคงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 24/2559 เช่นเดิม โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการหรือเงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอย้ายใหม่แต่อย่างใด ดาวน์โหลดฟรี !

กล่าวคือ

 1. การย้ายมี 3 กรณีคือ 1) การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องของผู้ขอย้าย 2) การย้ายกรณีพิเศษ
  ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้ายเนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิตเพื่อดูแลบิดามารดา
  คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ และ 3) การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทาง
  ราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกลี่ย
  อัตรากำลังของสถานศึกษา
 2. คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติมีดังนี้1) ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกัน
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย 2) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 3)
  การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน
  นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ
 3. การยื่นคำร้องขอย้าย ให้ยื่นค าร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม
  ของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ พร้อมกันตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนด โดยให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่
  การศึกษาเดียวสำหรับค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ให้ยื่นคำร้องได้ตลอดปี
 1. คำร้องขอย้าย ใช้พิจารณาได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยจะพิจารณาให้ย้ายได้ปีละสอง
  รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์- 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคมทั้งนี้
  ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่า 1 ครั้งก็ได้และคำร้องขอย้ายของผู้ยื่นค าร้องไม่จำเป็นต้องได้รับ
  การพิจารณาให้ย้ายเสมอไป
 2. การพิจารณาการย้ายเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ที่ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด โดยนำความเห็นของ อกศจ. และคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการ
  พิจารณา และให้พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด ทั้งนี้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ดาวน์โหลดฟรี !! ไฟล์เล่มย้ายทุกหัวข้อ พร้อมไฟล์ปกทุกอย่างแก้ไขได้ เครดิต เพจ Kru Wid ครูตอเต่าปันแชร์

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button