ข่าววงการศึกษา

ครม.ไฟเขียวข้อเสนอ สกศ. กระทรวงศึกษาพร้อมขยับเงินอุดหนุนรายหัวฯ

ครูตอเต่าเล่าข่าว ครม.ไฟเขียวข้อเสนอ สกศ. กระทรวงศึกษาพร้อมขยับเงินอุดหนุนรายหัว

เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

ครูตอเต่าเล่าข่าว

ครูตอเต่าขอแนะนำเล่าข่าวการศึกษา

ครม.ไฟเขียวข้อเสนอ สกศ. กระทรวงศึกษาพร้อมขยับเงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มต่อเนื่องแบบขั้นบันได

ครูตอเต่าเล่าข่าว

วันนี้ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) แถลงข่าวการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) มอบหมายที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นางศิริพร ศริพันธุ์) และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด และสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ศธ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เสนอปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งวิจัยเทียบเคียงกับอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระผู้เรียน และช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยเสนอให้ปรับในรูปแบบขั้นบันไดเพื่อสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละสังกัด เริ่มปรับจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากนี้ สกศ. ยังคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ โดยสำรวจค่าชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มเติมในงานวิจัยดังกล่าวเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง เปิดเผยหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหมด ๔ รายการ คือ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓. ค่าเครื่องแบบ และ ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนค่าหนังสือเรียนไม่ได้เสนอขอปรับในครั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ครม. และกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นตรงกันในการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ การอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า ๑๐ ปี ที่ไม่ได้ขึ้นอัตราเงินอุดหนุนรายหัวมาเป็นเวลานาน โดยเชื่อว่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาไปพร้อมกัน

“ครม. ได้อนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวตามที่ ศธ. เสนองบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ แบบขั้นบันได ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) จำนวน ๔ รายการ จากเดิมปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๔๖,๔๘๒ ล้านบาท ปีถัดไปจะเพิ่มขึ้น ๒,๒๕๙ ล้านบาท เมื่อถึงปีที่ ๔ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น ๘,๐๖๖ ล้านบาท รวมเป็นเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๕๔,๕๔๘ ล้านบาท โดยประมาณการแต่ละรายการเพิ่มขึ้น ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ค่าเครื่องแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้เรียน/ผู้ปกครอง จำนวน ๑๑.๕ ล้านคน ทุกสังกัดทั่วประเทศ” นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าว

ข้อมูลเงินอุดหนุนรายหัว ที่ สกศ. จัดทำข้อเสนอฯ ครอบคลุมตั้งแต่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยเมื่อถึงปีที่ ๔ ซึ่งเป็นอัตราที่ควรจะเป็นตามผลการศึกษาของ สกศ. จะเห็นผลการขยับขึ้นของอัตราเงินอุดหนุนรายหัวอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น อัตราเงินอุดหนุนรายหัวรวม ๔ รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในระบบ) เพิ่มขึ้น ๑,๑๘๐ บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒๐ ระดับอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมสิ่งทอ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ในระบบ) เพิ่มขึ้น ๑,๗๒๐ บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. จะเริ่มประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพิ่มเป็นขั้นบันไดในระยะ ๔ ปี ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง


ขอขอบคุณที่มา :  เครดิตโดย OEC News สภาการศึกษา

ที่มา : 

ครูตอเต่า www.krutortao.com
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/kU_0oE_3oOjGJmRVb_6z36Nn8KPOZiWcNOEWJg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button