ข่าวทั่วไปข่าววงการศึกษาข่าววงการศึกษาไทยบทความ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566
วิจัยในชั้นเรียน 5 บท การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ครูตอเต่าขอสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน วันนี้มีเนื้อหาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม

๑. เสนอขอให้แก่ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่๒๗ กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน) 

๒. การนับเวลาราชการ ให้นับเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นร่วมกัน แต่ถ้าผู้นั้นเข้ารับราชการก่อน อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566

การขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คลิกที่นี่

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจํานวน ที่กําหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง

2. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา (ตาม ข้อ 1) หากพบว่ารายใดมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ พ.ศ. 2564 เช่น กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่าง อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือกระทําความผิดทางอาญา ฯลฯ ให้ชะลอการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน และกรณีที่พบว่าเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก) หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดต่ํากว่า ระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง) ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากที่ระเบียบฯ กําหนดไปอีกกรณีละหนึ่งปี ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 กดดาวน์โหลดที่ปุ่มสีเขียว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเครื่องราช

แบบนำเสนอขอพระราชทาน

เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button