ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

ครูตอเต่าขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน
ขอนำเสนอเผยแพร่ ไฟล์10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง

เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับครูประกอบด้วยการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามคุณธรรม ๕ ข้อ ได้แก่ ๑. พอเพียง ๒. กตัญญู ๓. ซื่อสัตย์สุจริต ๔. ความรับผิดชอบ และ ๕. อุดมการณ์คุณธรรม พร้อมเอกสาร     หลักฐานอ้างอิงตามข้อเท็จจริง ซึ่งผลงานที่นำเสนอนี้เกิดจากการปฏิบัติจริง ที่ข้าพเจ้าทุ่มเท มุ่งมั่นและเอาใจ ใส่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชนสืบต่อไป

๑.๑ ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต แบบทางสายกลาง การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ใช้จ่ายประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย           มีความมัธยัสถ์ อดออม รู้จักคุณค่าของเงิน ใช้จ่ายในสิ่งที่เห็นสมควรแก่ความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต โดยจะคำนึงถึงรายได้ ซึ่งเป็นเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ในแต่ละเดือนเป็นสำคัญ ในการใช้จ่ายแต่ละครั้งจะเน้นความจำเป็นที่พิจารณาแล้วว่าสำคัญ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย  ทั้งอยู่ที่บ้านและที่ทำงาน และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ยอมรับในความพอดี พอใจในสิ่งที่ตนมี มีการวางแผนการใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่างรอบคอบ ประพฤติตนแบบเรียบง่ายและเหมาะสมแก่ฐานะความเป็นอยู่ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนโดยดำเนินชีวิตอย่างพออยู่พอกิน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนดำรงชีวิตตามแนวหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

๑.๒ ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด          ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา  ไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน หรืออบายมุขทุกชนิด พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำโทษจากอบายมุขและ สิ่งเสพติดแก่เพื่อนร่วมงานตลอดจนนักเรียน ส่งเสริมและดำเนินตามนโยบายสถานศึกษาปลอดอบายมุข ให้ความสำคัญในการดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียน ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรืออบายมุขทุกชนิด และไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์ ส่งเสริมการละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด เช่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด นำนักเรียนเป็นตัวแทนในการอบรมเรื่องการป้องกันสารเสพติด นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับ โครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ไฟล์เอกสารการขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

๑.๓ ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า          ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ให้การดูแล บำรุง รักษา วัสดุอุปกรณ์ ยึดหลักความคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หลักการ reused reduce recycle ในการใช้ทรัพยากร จัดกิจกรรม งานและพิธีการต่างๆ โดยใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การใช้กระดาษ ๒ หน้า ธนาคารขยะรีไซเคิล จัดวิชาเรียนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าทั้งในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่สาธารณะ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูจัดทำโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการรณรงค์เรื่องขยะและเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบมลพิษต่าง ๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อน นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเก็บขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำ จำหน่ายให้ธนาคารขยะของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมขยะแลกเงินนำมาใช้ในการพัฒนาห้องเรียนของแต่ละชั้น ส่งผลให้นักเรียนเห็นความสำคัญและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งห้อง และจัดทำโครงการเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน
๑.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม ข้าพเจ้ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเคารพ และอ่อนน้อมต่อผู้ที่อาวุโสกว่า สามารถทำงาน ร่วมกับทุกคนได้อย่างดี มีความ สามารถ ในการประสานงานกับชุมชน และผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ได้อย่าง ราบรื่น ให้เกียรติกับทุกคน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน เน้นการทำงานเป็นทีม  มีน้ำใจช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และมติที่เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ดูแลเอาใจใส่เปรียบเสมือนลูกหลาน เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่างๆ ชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ปุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์ คุรุชน

10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/U4KsJ5xhDo75nY01PhKWrs5kStu6J-itf-f3FQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button