งานวิจัยในชั้นเรียนดาวน์โหลดไฟล์

วิจัยในชั้นเรียน 5 บท การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ไฟล์วิจัยในชั้นเรียน 5 บท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

วิจัยในชั้นเรียน 5 บท การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
วิจัยในชั้นเรียน 5 บท การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ครูตอเต่าขอสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน วันนี้มีเนื้อหารไฟล์วิจัยในชั้นเรียน 5 บท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

ไฟล์วิจัยในชั้นเรียน 5 บท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม
วิจัยในชั้นเรียน 5 บท การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 2 คน  ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  โดย เริ่มทาการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน –  เดือนธันวาคม 2563

ผลการวิจัย  พบว่านักเรียนจานวนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านดีขึ้น

กว่าเดิม  ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่าน มากพอสมควร  ดังนั้น  นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่านโดยฝึกทักษะการประสมคา พยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  และรูปวรรณยุกต์  ได้อย่างถูกต้อง  โดยนามาซึ่งการพัฒนา ทักษะในด้านการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากที่ไ ด้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจนได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว  การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิจัยเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษา รับรู้  นำรูปแบบวิธีการดาเนินงานและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการสาหรับขอเลื่อนและกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นด้วย แต่การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แต่เป็นการเขียนเพื่อบันทึกรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือนวัตกรรมที่คิดค้นแสวงหามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน 

1.  เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

2.  ความสาคัญและที่มา

ในการพัฒนาวิชาภาษาไทย  เป็นการพัฒนาที่เน้นการสอนเพื่อพัฒนาในด้านทักษะและการฝึกประสมคาอ่าน สะกดคาเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาในด้านทักษะและการฝึกประสมคาอ่านสะกดคาเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ ในการสอนที่ผ่านมาพบว่า  นักเรียนในบางส่วน  ยังขาดทักษะในด้านการอ่าน จึงส่งผลมาให้ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข  และต้องมีการพัฒนาในทักษะนี้อย่างต่อเนื่อง และจากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จากจานวน 21 คน  มีนักเรียนที่มีปัญหาในทักษะด้านการอ่านอยู่ 2 คน  ดังนั้น  ผู้ที่ทาการวิจัย  จึงหาวิธีการที่จะดาเนินการเพื่อที่จะแก้ปัญหา  และพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดทักษะในด้านการอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในการพัฒนาในครั้งนี้   จะใช้วิธีการประเมินนักเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน

3.  จุดมุ่งหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วย

วิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.  ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น      1.  วิธีสอนตามปกติ

2.  วิธีการประเมินที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ

2.1  การทดสอบทักษะในด้านการอ่านและข้อเสนอแนะ

ตัวแปรตาม     1.  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2.  ทักษะในด้านการอ่าน

ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button