ข่าววงการศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

วันนี้ครูตอเต่า ขอแนะนำคุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุรุสภาส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม กับบริบท เป้าหมายการพัฒนา และความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงาน  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2) ด้านสื่อ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้
3) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
5) ด้านการวัดและการประเมิน

การประเมินคุณภาพผลงาน มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ คือ “ระดับภูมิภาค” คณะกรรมการจะตรวจและประเมินผลงานจากเอกสาร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด โดยผลงานแบ่งเป็น รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และไม่ผ่านเกณฑ์ และ “ระดับประเทศ” คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองของระดับภูมิภาค จะเข้ารับคัดสรรผลงานระดับประเทศ ตามรูปแบบและวิธีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง นำสู่ผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม โดยผลงานแบ่งเป็น รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และ ไม่ผ่านเกณฑ์

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จะใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์

ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานแบบมิติคุณภาพ 5 มิติ ประกอบด้วย
1) คุณค่าทางวิชาการ
2) ประโยชน์ของนวัตกรรม   
3) ลักษณะของผลงาน 
4) การมีส่วนร่วม
5) การนำเสนอผลงานตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี)  และมีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอ รายละเอียดของข้อมูล และหลักฐานร่องรอย


สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียน     
ส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  และต้องส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF  สามารถส่งผลงานวิจัยได้ระหว่างวันที่ 5 – 31  มกราคม 2566    สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรฯ ได้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และประกาศผลการคัดสรรฯ “ระดับภูมิภาค”ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 และประกาศผลการคัดสรรฯ “ระดับประเทศ” ภายใน       วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดูรายละเอียดประกาศการคัดสรรผลงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 2280 6366


คุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับ การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566

📅 ส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

💻

 ส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

👉👉 ดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41678/


💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่💕

แลกเปลี่ยนวิทยฐานะ ว.PA ข่าวสารการศึกษา สื่อการสอน By ครูตอเต่า | Facebook

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button