งานวิจัยในชั้นเรียนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ไฟล์แก้ไขได้

ไฟล์แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ word แก้ไขได้ ไฟล์เอกสารแบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ไฟล์ word แก้ไขได้

ครูตอเต่าขอสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน วันนี้มีเนื้อหารายงานผลการวิจัย มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกัน

ไฟล์แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ไฟล์แก้ไขได้

ที่มาจากอินเตอร์เน็ต : นางสาวอมรนารี ปินปันคง
ไฟล์แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ไฟล์แก้ไขได้

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากที่ไ ด้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจนได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว  การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิจัยเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษา รับรู้  นำรูปแบบวิธีการดาเนินงานและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการสาหรับขอเลื่อนและกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นด้วย แต่การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ตัวอย่างเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19  และครูผู้สอนติดภาระงานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนด้วยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบัติจริง

3)  เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนการเรียนทวิศึกษา แผนกคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ  โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  จำนวน 11  คน ใช้ระยะเวลาตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในรายวิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (ง 32295)  สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ได้แก่

1) แผนการจัดการเรียน

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (ง 32295)

3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนการเรียนทวิศึกษา แผนกคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 11  คน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนมีผลการเรียนระดับ 4.00 (ดีเยี่ยม) คิดเป็น 100 % มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 4.44 , ค่าความแปรปรวน 19.76  และค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (CV.) = 5.30 หมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2) การจัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบัติจริง สามารถแก้ไขปัญหาเวลาเรียนที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19  และครูผู้สอนติดภาระงานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

3) นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การลงมือปฏิบัติจริง ระดับมาก (x ̅= 4.15, S.D.= 0.74)

แต่เป็นการเขียนเพื่อบันทึกรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือนวัตกรรมที่คิดค้นแสวงหามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน 

ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button